Privacy beleid

BREIGROEP

DE VERZETHENDEL

Rotterdam

PRIVACY BELEID

 

 

  1. DOCUMENTBEHEER

 

Versie: BREIGROEP DE VERZETHENDEL PB 2018-03
Aantal pagina’s: 3
Status: Defintief
Datum laatste aanpassing: 3 mei 2018
Datum publicatie op de BREIGROEP DE VERZETHENDEL-website: 20 mei 2018
Eigenaar: BREIGROEP DE VERZETHENDEL, verder te noemen BREIGROEP DE VERZETHENDEL, Barendrecht
Beheerder: Voorzitter

 

  1. INLEIDING

BREIGROEP DE VERZETHENDEL hecht grote waarde aan de bescherming van de Persoonsgegevens van haar leden, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door de BREIGROEP DE VERZETHENDEL dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De BREIGROEP DE VERZETHENDEL houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

In dit privacybeleid staat beschreven welke principes de BREIGROEP DE VERZETHENDEL hanteert bij de registratie, verwerking en opslag van persoonsgegevens en gegevensbestanden. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven. Het privacybeleid omvat alle on- en offline systemen van de BREIGROEP DE VERZETHENDEL waarin persoonsgegevens voorkomen.

 

 

  1. WETTELIJKE KADERS

De BREIGROEP DE VERZETHENDEL is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid.

De BREIGROEP DE VERZETHENDEL is gebonden aan de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

3.1. DEFINITIES

In het Privacyreglement wordt een aantal definities beschreven, die in dit BREIGROEP DE VERZETHENDEL-beleidsdocument dezelfde betekenis hebben als in het Privacyreglement.

 

 

  1. UITGANGSPUNTEN

De BREIGROEP DE VERZETHENDEL gaat op een veilige manier met Persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen.

De BREIGROEP DE VERZETHENDEL houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

 

4.1. RECHTMATIGHEID, BEHOORLIJKHEID, TRANSPARATIE

Persoonsgegevens worden door de BREIGROEP DE VERZETHENDEL in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

 

4.2. GRONDSLAG EN DOELBINDING

De BREIGROEP DE VERZETHENDEL zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

 

4.3. DATAMINIMALISATIE

De BREIGROEP DE VERZETHENDEL verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel.

De BREIGROEP DE VERZETHENDEL streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

 

4.4. BEWAARTERMIJN

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen.

 

4.5. INTEGRITEIT EN VERTROUWELIJKHEID

De BREIGROEP DE VERZETHENDEL gaat zorgvuldig om met Persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen (Gebruikers) met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de BREIGROEP DE VERZETHENDEL voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

 

4.6. PERSOONSGEGEVENS DELEN MET DERDEN

De BREIGROEP DE VERZETHENDEL deelt geen persoonsgegevens met derden.

 

4.7. SUBSIDIARITEIT

Het principe van subsidiariteit houdt in, dat de BREIGROEP DE VERZETHENDEL zich steeds afvraagt of de registratie van persoonsgegevens noodzakelijk is en zal steeds onderzoeken of er niet een manier is om te voorkomen dat registratie van een persoonsgegeven nodig is.

 

4.8. PROPORTIONALITEIT

De BREIGROEP DE VERZETHENDEL zal steeds de afweging maken of de registratie van een persoonsgegeven de belangen van de betrokkene niet onevenredig schaadt in verhouding tot het doel dat met de verwerking wordt beoogd.

 

4.9. RECHTEN VAN BETROKKENEN

De BREIGROEP DE VERZETHENDEL honoreert alle rechten van betrokkenen.

Op welke manier door BREIGROEP DE VERZETHENDEL in de dagelijkse praktijk vorm wordt gegeven aan dit Privacy Beleid is nader omschreven in het BREIGROEP DE VERZETHENDEL-Privacy Reglement.

Wijzigingen in en aanvullingen op het Privacyreglement worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Dit beleid is vastgesteld door het bestuur van BREIGROEP DE VERZETHENDEL op 3 mei 2018.