Privacy regelement

BREIGROEP

DE VERZETHENDEL

ROTTERDAM

PRIVACYREGLEMENT

 

 1. DOCUMENTBEHEER

 

Versie: BREIGROEP DE VERZETHENDEL PR 2018-03
Aantal pagina’s: 5
Status: Definitief
Datum laatste aanpassing: 3 mei 2018
Datum laatste goedkeuring bij de Algemene ledenvergadering d.d.: 3 mei 2018
Datum publicatie op de BREIGROEP DE VERZETHENDEL-website: 20 mei 2018
Eigenaar: BREIGROEP DE VERZETHENDEL, verder te noemen BREIGROEP DE VERZETHENDEL, Barendrecht
Beheerder: Voorzitter

 

 

 1. BEGRIPPEN

In het reglement komen een aantal begrippen voor, die hieronder nader worden beschreven:

 • De wet: de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG);
 • Het privacyreglement: dit reglement;
 • Verantwoordelijke: de BREIGROEP DE VERZETHENDEL;
 • Beheerder: de voorzitter van de BREIGROEP DE VERZETHENDEL;
 • Webmaster: de webmaster van de BREIGROEP DE VERZETHENDEL, die de website beheert.
 • Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
 • Gebruiker: de functionaris die bevoegd is persoonsgegevens in te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen, dan wel van enigerlei uitvoer van de verwerking kennis te nemen; Hiermee wordt de voorzitter van BREIGROEP DE VERZETHENDEL bedoeld;
 • Derden: personen en instanties buiten de BREIGROEP DE VERZETHENDEL;
 • Persoonsgegevens: gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen bedoeld met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Iemand, die een naam op een ledenlijst leest verwerkt dus persoonsgegevens (Artikel 4 AVG);
 • Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
 • Leden: hiermee worden de leden van de BREIGROEP DE VERZETHENDEL bedoeld;
 • Datalek: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens.

 

 1. ALGEMEEN

Het bestuur van de BREIGROEP DE VERZETHENDEL hecht veel waarde aan uw privacy en vindt het van groot belang dat de persoonsgegevens, die door de BREIGROEP DE VERZETHENDEL worden verzameld en verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd.

BREIGROEP DE VERZETHENDEL is verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van betrokkenen.

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de BREIGROEP DE VERZETHENDEL.

Vragen over dit reglement en klachten over de wijze waarop de BREIGROEP DE VERZETHENDEL met de gegevens van leden omgaat kunnen worden gericht aan het bestuur van BREIGROEP DE VERZETHENDEL.

 

 1. DOEL VAN HET PRIVACYREGLEMENT

Dit privacyreglement is een verdieping van het privacybeleid, dat is vastgesteld door het bestuur van

BREIGROEP DE VERZETHENDEL en beschrijft hoe BREIGROEP DE VERZETHENDEL omgaat met de privacy van betrokkenen.

Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van de BREIGROEP DE VERZETHENDEL.

Dit privacyreglement beschrijft de verwerking van persoonsgegevens door de BREIGROEP DE VERZETHENDEL, de doeleinden van de gegevensverwerking door de BREIGROEP DE VERZETHENDEL en hoe leden van BREIGROEP DE VERZETHENDEL hun rechten ten aanzien van hun persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens waarborgt en respecteert de BREIGROEP DE VERZETHENDEL de privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacy beleid zoals deze door de BREIGROEP DE VERZETHENDEL is opgesteld. Dit houdt in dat de persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden van BREIGROEP DE VERZETHENDEL zoals uiteengezet in dit reglement, de persoonsgegevens door de vereniging beschermd worden en het lid bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens.

 

 1. PERSOONGEGEVENS BINNEN BREIGROEP DE VERZETHENDEL

De BREIGROEP DE VERZETHENDEL verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen:

 • leden van de BREIGROEP DE VERZETHENDEL;

Onder persoonsgegevens worden in het kader van het lidmaatschap van BREIGROEP DE VERZETHENDEL de persoonsgegevens verstaan die zijn ingevuld bij het inschrijfformulier als lid van BREIGROEP DE VERZETHENDEL te weten:

 • naam;
 • adres;
 • woonplaats en postcode;
 • huistelefoon en GSM;
 • emailadres:

De persoonsgegevens worden opgenomen in de ledenadministratie van BREIGROEP DE VERZETHENDEL.

De BREIGROEP DE VERZETHENDEL draagt zorg voor de nodige voorzieningen van fysieke, technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegevens, die zijn opgeslagen bij het secretariaat van BREIGROEP DE VERZETHENDEL en de website, tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Indien in het kader van uitwisseling van kennis en kunde een lid zijn of haar naam laat plaatsen in het register “De gezichten van BREIGROEP DE VERZETHENDEL” als vermeld op de website van BREIGROEP DE VERZETHENDEL, (www.BREICLUBROTTERDAM.nl) dan worden naast de gegevens als vermeld in het inschrijfformulier – naast een foto – ook de breimachine(s) waarmee betrokkene werkt opgenomen.

De BREIGROEP DE VERZETHENDEL-website bevat fotomateriaal en teksten over evenementen, die BREIGROEP DE VERZETHENDEL heeft georganiseerd. Dit kan bestaan uit werkstukken van e.d.. De BREIGROEP DE VERZETHENDEL maakt deze gegevens niet openbaar zonder toestemming van de betrokkene. Deze informatie wordt zonder toestemming alleen gedeeld met de leden van de BREIGROEP DE VERZETHENDEL en zijn alleen bereikbaar na inloggen.

 

 1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan als dit in overeenstemming is met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming en op een zorgvuldige wijze gebeurt.

Persoonsgegevens van leden worden uitsluitend verkregen van de betrokkene zelf. Betrokkene wordt voorafgaand aan de eerste verwerking van diens persoonsgegevens op de hoogte gesteld van die verwerking en het bestaan en opvraagbaarheid van de ter zake geldende regels.

Het nieuwe lid verleent vooraf, vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de eerdergenoemde doeleinden, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

 

 1. DOELEINDEN

De BREIGROEP DE VERZETHENDEL verzamelt of gebruikt de persoonsgegevens van haar leden alleen voor de doeleinden, die worden beschreven in dit Privacyreglement. (Artikel 5 AVG)

Onder doeleinden worden verstaan :

 • activiteiten die, gelet op de doelstelling van de BREIGROEP DE VERZETHENDEL, gebruikelijk zijn, zoals inschrijving voor reisje of workshop;
 • betrokkenen van de juiste contactinformatie voorzien wanneer het gaat om deelname aan of organisatie van activiteiten, die plaatsvinden binnen de BREIGROEP DE VERZETHENDEL;
 • betrokkenen toegang geven tot bepaalde afgeschermde informatie op de website van BREIGROEP DE VERZETHENDEL;
 • het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • het verzenden van informatie aan betrokkenen over activiteiten en diensten van de BREIGROEP DE VERZETHENDEL en daarmee samenhangende marketingactiviteiten door de BREIGROEP DE VERZETHENDEL, bijvoorbeeld door middel van nieuwsbrieven en het versturen van bevestigingen bij inschrijving voor activiteiten;
 • het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van controle van de boekhouding;
 • het beschikbaar stellen aan de leden van een ledenlijst en lijsten van functionarissen.

 

 1. RECHTMATIGE GRONDSLAG

De BREIGROEP DE VERZETHENDEL verwerkt alleen persoonsgegevens indien hiervoor één van de volgende grondslagen van toepassing is: (Artikel 6 AVG)

 • om een verplichting na te komen die in de wet staat;
 • voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel was;
 • om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden;
 • voor de goede vervulling van de taak, die BREIGROEP DE VERZETHENDEL vervult;
 • wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor een specifieke verwerking.

Dat laatste is doorgaans het geval, maar als bijvoorbeeld een persoon tijdens een clubactiviteit of filmfestival medische hulp nodig heeft kan het nodig zijn persoonsgegevens te verstrekken.

 

 1. VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR BREIGROEP DE VERZETHENDEL AAN DERDEN

De BREIGROEP DE VERZETHENDEL verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

 

 1. RECHTEN VAN BETROKKENEN

De betrokkene heeft de volgende rechten:

 • Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan de BREIGROEP DE VERZETHENDEL te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Inzagerecht: betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de persoonsgegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij de BREIGROEP DE VERZETHENDEL om dit te corrigeren.
 • Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan de BREIGROEP DE VERZETHENDEL te vragen om hun persoons- gegevens niet meer te gebruiken.
 • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te (laten) verwijderen.
 • Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De BREIGROEP DE VERZETHENDEL zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

 

 1. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Op de website van BREIGROEP DE VERZETHENDEL, zijn links naar websites van derden te vinden. Bezoekers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende derde. Op het gebruik van dergelijke websites is het privacy- reglement van de betreffende derde van toepassing. De gebruiker van de website dient het privacy- reglement van deze derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met zijn persoonsgegevens.

De BREIGROEP DE VERZETHENDEL is niet aansprakelijk voor de informatie die door derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke websites.

 

 1. DATALEK

Er is sprake van een datalek, ofwel een inbreuk in verband met persoonsgegevens, als persoons- gegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Dit wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens indien het waarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen (artikel 33 AVG).

De BREIGROEP DE VERZETHENDEL webmaster zorgt voor een goed toegangsbeheer. Vanuit het BREIGROEP DE VERZETHENDEL-bestuur wordt erop toegezien, dat de bestanden die bij de voorzitter en andere functionarissen van BREIGROEP DE VERZETHENDEL worden bewaard afdoende zijn beveiligd.

 

 1. SLOTBEPALING

In gevallen waarin dit Privacyreglement niet voorziet beslist het bestuur van de BREIGROEP DE VERZETHENDEL.

Wijzigingen in doel van de verwerking en in soort van inhoud, gebruik en wijze van verkrijging van de persoonsgegevens dienen te leiden tot wijziging van dit Privacyreglement.

Wijzigingen en aanvullingen van het Privacyreglement worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Dit Privacyreglement is goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van BREIGROEP DE VERZETHENDEL op 3 mei 2018 en is in werking getreden op 3 mei 2018.